کد مطلب : 45485 تاریخ مطلب : 1398/11/16

تعهدات قرارداد بيمه درمان سال 99-98 قيمت ساليانه بيمه تکميلي به ازاي هر نفر دوميليون و صد هزار تومان مي باشد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور