کد مطلب : 66457 تاریخ مطلب : 1399/07/02

نمايندگان هيئت امناي بازار تهران در دستگاههاي دولتي و اجرايي کشور انتخاب گرديدند

نمايندگان هيئت امناي بازار تهران در دستگاههاي دولتي و اجرايي کشور انتخاب گرديدند

جلسه هم انديشي هيئت امناهاي بازار تهران با حضور جناب آقاي اسفندياري نائب رييس اول محترم اتحاديه خرازي با محوريت جامعه انجمن هاي اسلامي اصناف و بازار با دستور جلسه انتخاب نمايندگان هيئت امناهاي بازار تهران در دستگاههاي دولتي و اجرايي کشور برگزار شد.

با توجه به گسترش بازار تهران و افزايش کسبه و مراجعه کنندگان، در اين جلسه نمايندگاني جهت پيگيري مشکلات و عدم از هم گسيختگي مطالب انتخاب تا با پيگيري موارد از مشکلات احتمالي جلوگيري نمايند.

در ادامه راي گيري براي نمايندگان هيئت امناء صورت پذيرفت و آقايان 1- محمد توکلي، 2- عبدالله اسفندياري، 3- بهزاد يعقوبي به ترتيب حائز اکثريت آراء و به عنوان نمايندگان هيئت امناء بازار انتخاب گرديدند.

همچنين مصوب گرديد کليه موضوعات مربوط به 112 هکتار بازار بزرگ تهران با دستگاههاي دولتي و اجرايي کشور از طريق نمايندگان ياد شده صورت پذيرد.

??لازم به ذکر است آقايان محمد توکلي و بهزاد يعقوبي مشاوران ابراهيم درستي نماينده وزارت صمت در اصناف کشور در امور بازار و وقف نيز ميباشند

نیمتا روزنامه های صبح کشور