کد مطلب : 23353 تاریخ مطلب : 1396/07/21

مدارک صدور پروانه کسب

مدارک و مراحل صدور پروانه کسب برگرفته از قانون و مقررات نظام صنفي
*****
صدور پروانه کسب (موقت/ دائم)

1ـ متقاضي پروانه کسب بايد به سامانه اصناف به نشاني www.Iranianasnaf.ir مراجعه و تقاضاي خود را ثبت و نسبت به اخذ کد رهگيري اقدام نمايد.
1-1- مرجع صدور پروانه کسب موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت تقاضا، پاسخ متقاضي را مبني بر رد يا قبولي تقاضا به وي ابلاغ کند. عدم اعلام نظر در مدت ياد شده به منزله پذيرش تقاضا محسوب مي گردد.
2-1-پس از قبول تقاضا ( يا عدم اعلام نظر مرجع صدور در موعد مقرر ) مرجع صدور پروانه کسب مکلف است، استعلام هاي مورد نياز را صادر و دستگاه هاي استعلام شونده نيز موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت استعلام، نظر قطعي خود را اعلام دارند.
2ـ متقاضي موظف است حداکثر ظرف سه ماه، مدارک مورد نياز براي صدور پروانه کسب را تهيه و از طريق سامانه اصناف ارسال نمايد. در غير اين صورت متقاضي جديد محسوب خواهد شد.
2-1- مرجع صدور پروانه کسب موظف است پس از دريافت مدارک مورد نياز و تطبيق با اصل آن و با رعايت ضوابط، حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسليم آن به متقاضي اقدام کند.
3ـ همچنين متقاضي پروانه كسب موظف است از تاريخ دريافت پروانه كسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل كسب اقدام كند.
4ـ مدارک هويتي شامل:
اصل و تصوير: تمام صفحات شناسنامه(1سري) و کارت ملي پشت و رو (1 برگ) ـ عکس 4×3 پرسنلي جديد 4 قطعه.
1-4- اصل و تصوير گذرنامه و پروانه كار براي اتباع خارجي.
5- اصل و تصوير کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم يا پزشکي يا گواهي اشتغال به تحصيل براي آقايان کمتر از پنجاه سال سن. (حداقل سن براي دريافت پروانه کسب هجده سال مي باشد.)
6ـ اصل و تصوير سند مالکيت عين و منفعت و يا منافع از جمله اجاره نامه، صلح نامه، هبه، قرارداد مشارکت، مبايعه نامه و يا قرارداد هاي موضوع ماده (10) قانون مدني اعم از رسمي و يا عادي (در روستاها احراز مالکيت طبق عرف محل است.)
1-6- اخذ تعهد از دارندگان اسناد عادي مبني بر پذيرش مسئوليت حقوقي ناشي از آن.
7ـ پروانه کسب اشخاص حقوقي، به نام شرکت با ذکر نام مدير عامل و يا يکي از اعضاي هيات مديره (بر اساس مصوبه هيات مديره و اساسنامه، آگهي روزنامه رسمي و موضوع فعاليت شرکت) و در مشارکت هاي مدني نيز پروانه کسب به نام يکي از شرکاء با رضايت محضري ساير شرکاء صادر مي گردد.
9ـ بازرسي مجدد محل کسب و کنترل شرايط و ضوابط خاص مصوب کميسيون نظارت براصناف در خصوص هر رسته شغلي موضوع ماده (11) از آيين نامه اجرايي ماده (12) قانون نظام صنفي.
10ـ ارائه آخرين اظهارنامه مشاغل دارايي به نام متقاضي پروانه کسب
11ـ گواهي گذراندن دوره هاي آموزشي احکام تجارت و کسب و کار در چارچوب دستورالعمل آموزش (موضوع بند (ن) ماده (30) قانون نظام صنفي.)
11-1- افراد با بيش از هفتاد سال سن از گذراندن دوره هاي آموزشي معافند اما در صورت داشتن مباشر، بايد وي را براي آموزش معرفي کنند، همچنين فارغ التحصيلان رشته هاي مرتبط دانشگاهي از گذراندن دروس مشابه معاف مي باشند.
12ـ کارت معاينه پزشکي و گواهي صلاحيت بهداشتي از مراکز بهداشتي، درماني (براي صنوف مشمول قانون اصلاح ماده (13) قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي.)
13ـ در صورت دارا بودن پروانه کسب و يا هرگونه سابقه صنفي قبلي محل کسب، اعلام موافقت کتبي اتحاديه مربوطه و در صورت مشخص نبودن سابقه قبلي، اخذ تعهدنامه مبني بر نداشتن سابقه پروانه کسب به استثناي متقاضيان صدور پروانه کسب حسب آيين نامه اجرايي تبصره (2) ماده (3) قانون نظام صنفي.
14- گواهي صلاحيت از نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران. صرفاً واحد هاي صنفي موضوع ماده (2) آيين نامه اماکن عمومي مصوب مورخ 23/3/1363 هيات وزيران مشمول گواهي صلاحيت نيروي انتظامي مي باشند.
15ـ پروانه تخصصي و فني يا ديپلم فني يا مدارک دانشگاهي مرتبط، يا حضور يک نفر واجد شرايط شاغل در واحد صنفي(براي صنوف مشمول تبصره ماده 13 قانون نظام صنفي.)
16- تسويه حساب حقوق مترتب بر صدور پروانه کسب طبق ليست وجوهات نصب شده در محل اتحاديه براساس آيين نامه اجرايي تبصره (1) ماده (31) قانون نظام صنفي.
17- صدور پروانه کسب و تحويل به متقاضي ظرف مدت 15 روز پس از تکميل مدارک.
17-1- صدور بيش از يک پروانه کسب براي هر فرد صنفي واجد شرايط قانوني براي يک يا چند محل کسب به شرط معرفي مباشر، براساس آيين¬ نامه هاي اجرايي موضوع ماده (12) و تبصره (2) ماده (3) قانون نظام صنفي بلامانع است.
تذکر: ضرورت تجهيز واحد صنفي به صندوق مكانيزه فروش يا رايانه داراي سيستم نرم افزار فروشگاهي و يا دستگاه توزين ديجيتالي و يا حسب مورد هر دو، براي صنوف مشمول منطبق با شرايط مقرر در مقررات مالياتي به منظور جلوگيري از لغو معافيت هاي قانوني و تعلق جرايم مالياتي؛ توصيه مي گردد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور