کد مطلب : 36891 تاریخ مطلب : 1397/10/29

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص شيوه نامه اجرائي تشديد مبارزه با احتکار و اختفاء مبني بر لزوم ثبت اطلاعات انبارهاي تحت اختيار کليه صاحبين انبارها

نیمتا روزنامه های صبح کشور