کد مطلب : 40694 تاریخ مطلب : 1398/04/11

جلسه هم انديشي و توانمند سازي پايگاه هاي بسيج اصناف با حضور هيات مديره محترم اتحاديه صنف خرازي و وابسته تهران و روساي محترم اتحاديه ها و فرمانده محترم بسيج اصناف تهران جناب آقاي سرهنگ طلوعي

نیمتا روزنامه های صبح کشور