کد مطلب : 43140 تاریخ مطلب : 1398/08/18

حضور جمعي از اعضاي اتحاديه درسالن اجتماعات و گزارش عملکرد مسئولين اتحاديه در خصوص ارزش افزوده مالياتي وارائه راهکارهاي مناسب

حضور جمعي از اعضاي اتحاديه درسالن اجتماعات و گزارش عملکرد مسئولين اتحاديه در خصوص ارزش افزوده مالياتي وارائه راهکارهاي مناسب

نیمتا روزنامه های صبح کشور