کد مطلب : 44363 تاریخ مطلب : 1398/10/15

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص اجراي مفاد تبصره 5 ماده 12

نیمتا روزنامه های صبح کشور