کد مطلب : 54748 تاریخ مطلب : 1399/02/03

اجراي طرح پروتکل بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي در راستاي تکريم ارباب رجوع و مراقبت هاي بهداشتي توسط مديريت و پرسنل اتحاديه

نیمتا روزنامه های صبح کشور