کد مطلب : 63965 تاریخ مطلب : 1399/04/02

نامه اتاق اصناف در خصوص نصب الگوي متحد الشکل برچسب قيمت کالا در واحد هاي صنفي

نیمتا روزنامه های صبح کشور