کد مطلب : 63988 تاریخ مطلب : 1399/04/10

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص واگذاري يا بکارگيري اشخاص خارج از چهارچوب هاي تعريف شده در قانون نظام صنفي

نیمتا روزنامه های صبح کشور