کد مطلب : 68797 تاریخ مطلب : 1399/10/03

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص جعل عنوان و اخاذي از متصديان واحد هاي صنفي

نیمتا روزنامه های صبح کشور