کد مطلب : 68980 تاریخ مطلب : 1399/12/03

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص ممنوعيت استفاده از عناوين بيگانه

نیمتا روزنامه های صبح کشور