کد مطلب : 69012 تاریخ مطلب : 1399/12/27

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص ممنوعيت بکارگيري اسامي و عناوين بيگانه

نیمتا روزنامه های صبح کشور