اعضای هیأت مدیره

رییس اتحادیه

جناب آقاي عبدالله اسفندیار
رییس اتحادیه

نایب رئیس اول

سیدمحمدعلی دکمه چی
نایب رئیس اول

نایب رییس دوم

حسین پور کاظمی
نایب رئیس دوم

دبیر

جناب آقاي منصور علافچیان
دبیر

خزانه دار

جناب آقای حسن گل کار
خزانه دار

عضو هيات مديره

جناب آقای سعید صادقی
عضو هيات مديره

عضو هيات مديره

جناب آقای عباس مطبوع رفتار حقی
عضو هيات مديره

بازرس

جناب آقاي مهرداد کریمی
بازرس
نیمتا روزنامه های صبح کشور