کد مطلب : 26256 تاریخ مطلب : 1397/01/22

ابلاغ مجدد دستورالعمل ثبت سفارش براساس قانون

ابلاغ مجدد دستورالعمل ثبت سفارش براساس قانون/ ثبت سفارش با روش‌هاي غيربانکي 180 روزه شد

مجتبي خسرو تاج در گفتوگو با خبرنگار بازرگاني خبرگزاري فارس گفت: دستورالعمل ثبت سفارش واردات جديد نيست و از سال گذشته اجرايي ميشود اما با هدف اطلاع رساني مجدد و طبق آيين نامه قانون مقررات صادرات و واردات بايد در ابتداي امسال اطلاع رساني ميشد که در مورخ 97,1.05 اين اقدام صورت گرفته است.

در اين دستورالعمل خطاب به علي آبادي مديرکل دفتر مقررات صادرات و واردات آمده است، در اجراي ماده 40 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موارد زير جهت اجرا و اقدام لازم براي سال 1397، تعيين و ابلاغ ميشود:

1 - مدت اعتبار ثبت سفارش تا اطلاع ثانوني 90 روز از تاريخ صدور تعيين ميشود. بديهي است موارد مربوط به تبصره 3 ماده 40 آييننامه فوق پس از تعيين توسط وزارت جهاد کشاورزي، به آن دفتر اعلام خواهد شد.

2 - اعتبار درخواستهاي ثبت سفارش 30 روز تعيين ميشود.

3 - حداکثر مهلت ورود کالا به کشور:

الف - روش غيربانکي: حداکثر ظرف 180 روز از تاريخ صدور ثبت سفارش، واردکننده مجاز به ورود کالا به کشور ميباشد.

ب- روش بانکي: مهلت ورود کالا به کشور در اين روش پس از صدور ثبت سفارش، تابع مقررات ارزي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

4 - حداکثر زمان پرداخت کارمزد، 72 ساعت بعد از تاييد پرونده و صدور فيش کارمزد ميباشد و در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر، درخواست ثبت سفارش و يا تمديد حذف ميشود.

5 - تغيير نوع کالاي اساسي در ثبت سفارشهايي که براي آنها اعتبار اسنادي گشايش شده و يا حواله ارزي ارسال شده است، براساس درخواست بانک و مجوز دستگاههاي ذيربط قابل انجام است.

6 - لازم به يادآوري است تمديد ثبت سفارش صرفا براساس تبصره يک ماده 40 آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و در صورت تاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل انجام است و در غيراين صورت تمديد ثبت سفارش امکانپذير نيست.

به گزارش خبرگزاري فارس، در اجراي ماده 40 اجراي آييننامه اجرايي قانون صادرات و واردات دستورالعمل ثبت سفارش جهت اجرا و اقدام در سال 1397 تعيين و ابلاغ شد.
نیمتا روزنامه های صبح کشور