کد مطلب : 26257 تاریخ مطلب : 1397/01/22

ماليات مصرف جايگزين ماليات ارزش افزوده نخواهد شد

ماليات مصرف جايگزين ماليات ارزش افزوده نخواهد شد/ تعداد شرکت‌هاي صوري در حال کاهش است

محمد مسيحي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، با اشاره به مباحث مطرح شده از سوي برخي نمايندگان مبني بر اينکه از سال 1400 ماليات مصرف جايگزين ماليات ارزش افزوده ميشود، اظهار داشت: اين موضوع از سوي يک از نمايندگان مجلس مطرح شد که پس از آن صحبتهاي خود را اصلاح کرد. تمام دنيا برايند حرکتشان براي دريافت ماليات ارزش افزوده در حلقهها و زنجيره فعاليت است و اخيرا کشورهاي عربي ماليات ارزش افزوده را به شيوه کنوني اجرا ميکنند.

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي با تاکيد بر اينکه اجراي ماليات بر فروش يا اخذ آن از حلقه آخر شدني نيست، تصريح کرد: از 160 کشور اجرا کننده ماليات ارزش افزوده 95 درصد آنها به شيوه ما اجرا ميکنند، بقيه نيز به دنبال شفاف سازي فعاليتها در طول زنجيره هستند.

مسيحي با تاکيد بر اينکه برنامهاي براي اخذ ماليات از حلقه آخر نداريم و در قانون نيز چنين موضوعي پيش بيني نشده است، افزود: در حال حاضر مشکلات اجرايي و خلاهاي قانوني در کميسيون اقتصادي مجلس با همکاري ما احصا شده و مواردي از جمله الزام کارفرمايان دولتي به پرداخت ماليات ارزش افزوده، تعديل جرائم سنگين اين ماليات، موضوع حسابرسي و نيز مطالبات مشکوک الوصول در دستور کار است.

وي يادآور شد: اجراي مباحث ياد شده ميتواند تسهيل کننده اين نوع ماليات باشد و هدف اين است که ماليات ارزش افزوده در حلقههاي فعاليت اقتصادي نماند و در نهايت به مصرف کننده نهايي منتقل شود.

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي در مورد ليست سياه اين سازمان براي شرکتهاي کدفروش و صوري گفت: روند ثبت شرکتهاي متخلف در ليست سياه و ممنوعالمعامله نسبت به گذشته کند و کمتر شده، چون شرکتها متوجه جرائم و هزينههاي زياد متخلفان شدهاند.

وي افزود: در سالهاي اول اجراي اين ماليات چنين پديدهاي بيشتر رواج داشت، اما اکنون تخلفها کاهش يافته است.

مسيحي خاطرنشان کرد: سال گذشته سازمان بازرسي به پروندهاي ورود کرد و در اين راستا گروهي دستگير شدند که در رابطه با اجراي ماليات بر ارزش افزوده از فاکتورهاي جعلي استفاده ميکردند.
نیمتا روزنامه های صبح کشور