کد مطلب : 80139 تاریخ مطلب : 1403/02/18

رئيس اتحاديه صنف خرازي‎فروشان و وابسته تهران: شناسايي واحدهاي صنفي فاقد مجوز با الکترونيکي شدن مجوزها/ ميز خدمت تبديل شناسه يکتا براي صنف خرازان برگزار شد

دکتر عبداله اسفنديار، رئيس اتحاديه صنف خرازي فروشان تهران تاکيد کرد: الکترونيکي شدن مجوزها و منوط شدن ارائه خدمات به تبديل مجوزها ميتواند منجر به شناسايي واحدهاي صنفي فاقد مجوز شده و از ادامه فعاليت آنها به دليل قطع شدن خدمات دولتي جلوگيري کند.

الکترونيکي شدن مجوزها و منوط شدن ارائه خدمات به تبديل مجوزها ميتواند منجر به شناسايي واحدهاي صنفي فاقد مجوز شده و از ادامه فعاليت آنها به دليل قطع شدن خدمات دولتي جلوگيري کند.

ميز خدمت تبديل مجوزهاي کاغذي صنفي به شناسه يکتا براي صنف خرازان تهران امروز يکشنبه 16 ارديبهشت در مسجد سيد عزيزالله واقع در بازار بزرگ تهران برگزار شد.

دکتر عبداله اسفنديار، رئيس اتحاديه صنف خرازيفروشان و وابسته تهران در حاشيه اين مراسم با تاکيد بر ضرورت تبديل مجوزهاي کاغذي به شناسه يکتا اظهار کرد: بر اساس قانون بايد تبديل مجوزهاي کاغذي به شناسه يکتا تا 25 ارديبهشت ماه جاري صورت بگيرد.

وي افزود: الکترونيکي شدن مجوزها يکي از بهترين راهکارها براي مقابله با آن دسته از افرادي است که غيرقانوني و زيرزميني فعاليت اقتصادي انجام ميدهند.

دکتر اسفنديار ادامه داد: در حال حاضر يکي از چالشهايي که فعالان صنفي داراي مجوز با آن مواجه هستند اين است که بايد با واحدهاي صنفي فاقد مجوز در شرايط نابرابر رقابت کنند.

رئيس اتحاديه صنف خرازيفروشان و وابسته تهران تاکيد کرد: الکترونيکي شدن مجوزها و منوط شدن ارائه خدمات به تبديل مجوزها ميتواند منجر به شناسايي واحدهاي صنفي فاقد مجوز شده و از ادامه فعاليت آنها به دليل قطع شدن خدمات دولتي جلوگيري کند.

دکتر اسفنديار تصريح کرد: تبديل مجوزهاي الکترونيکي اقدامي در راستاي اجراي قانون تسهيل و گامي در راستاي تحقق دولت الکترونيک است.

نیمتا روزنامه های صبح کشور